Excel

Naloga: listi

Odpri nov delovni zvezek in vstavi toliko novih delovnih listov, da jih bo vsega skupaj osem. Liste poimenuj Skladišče, Obresti, Barva, Padavine, Množenje, Kovine, Prebivalci in Ptice. Datoteko shrani pod imenom listi.xlsx. Na vsakem listu reši eno od naslednjih nalog.

Izdelek

Skladišče

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki. Datum pod naslovom naj bo trenutni datum (uporabi funkcijo TODAY). Vrednosti v zadnjem stolpcu izračunaj s pomočjo ustreznih formul (uporabi množenje in funkcijo SUM). Vsa realna števila zapiši na dve decimalni mesti in poravnaj desno z odmikom 1.

Izdelek

Obresti

Janez je našel hranilno knjižico svojega očeta z vezano devizno vlogo. Zadnji vpis v knjižici je bil pripis obresti za leto 1972. Stanje je bilo tedaj 123.43 USD. Banka je vsako leto ob koncu leta h glavnici prištela 4.75% obresti in dobljeni znesek zaokrožila na stoti del USD. Koliko denarja bo na knjižici ob koncu leta 2007? Zaokroževanje opravi funkcija ROUND.

Izdelek

Barva

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki. Vrednosti v drugem stolpcu so številske, prikazane z ustrezno enoto in poravnane desno z odmikom 1. Površina in cena barve sta izračunani vrednosti (sestavi ustrezni formuli).

Izdelek

Padavine

Sestavi tabeli s podatki o količini mesečnih padavin ločeno za prvo in drugo polovico leta. V tretji tabeli sestavi formule za posamezne količine. Vrednosti izpiši zaokroženo na najbližje celo število. Nato v prvih dveh tabelah izračunaj mesečne deleže padavin (sestavi formulo in jo skopiraj v ostale celice). Na koncu sestavi diagram, kot je prikazan na sliki.

Izdelek

Množenje

Sestavi tablico množenja, kot je prikazano na sliki. V prvi vrstici tabele je samo prva vrednost vpisana številka, vse ostale so izračune s formulami, tako da se zaporedje povečuje za 1. Podobno velja za prvi stolpec. Za izračun produktov sestavi eno samo formulo, ki jo potem skopiraš v ostale celice.

Izdelek

Kovine

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. Števila oblikuj tako, da bodo izpisana na nič decimalnih mest s piko za tisočicami. Pazi, da bodo v legendi prikazane kemijske oznake kovin.

Izdelek

Prebivalci

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. V zadnji vrstici tabele izračunaj, koga je več (moških ali žensk). Rezultat formule naj bo M ali Ž.

Izdelek

Ptice

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. Sestavi formule za izračun števila vseh ptic, njihovih deležev, v zadnji vrstici pa sestavi formulo, ki ugotovi, ali je vrsta ogrožena. Vrsta je ogrožena, če je število ptic manjše od 100. Rezultat formule naj bo da ali ne.

Izdelek