HTML

Uvod
XHTML 1.1
Elementi

Seznam elementov za XHTML 1.1

Posebni elementi

xml vrsta datoteke XML
DOCTYPE vrsta dokumenta
komentar komentar

Zgradba dokumenta

html korenski element
head glava dokumenta
body telo dokumenta
title naslov dokumenta
base osnova za relativne povezave
meta splošna meta-informacija
link povezava z drugimi dokumenti
style oblikovne lastnosti

Naslovi

h1 naslov na 1. nivoju (glavni naslov)
h2 naslov na 2. nivoju (podnaslov)
h3 naslov na 3. nivoju
h4 naslov na 4. nivoju
h5 naslov na 5. nivoju
h6 naslov na 6. nivoju

Odstavki

div splošen bločni element
p odstavek
pre neoblikovano besedilo
address podatki o avtorju
blockquote daljši citat
hr vodoravna črta

Besedilo

span splošen vrstični element
b krepko
i nagnjeno
tt natipkano
big večje
small manjše
sub indeks
sup potenca
em poudarek
strong močan poudarek
abbr kratica
acronym sopomenka ??
cite sklic
code koda
dfn definicija
kbd vnos
q kratek citat
samp primer
var spremenljivka
br prelom vrstice

Aktivno besedilo in slike

a aktivna povezava
img slika
map skupina področij na sliki
area področje na sliki

Seznami

ul neoštevilčeni seznam
ol oštevilčeni seznam
dl opisni seznam
li točka seznama
dt pojem, ki ga opisujemo
dd opis pojma

Tabele

table tabela
caption naslov tabele
col stolpec v tabeli
colgroup skupina stolpcev v tabeli
thead glava tabele
tfoot noga tabele
tbody telo tabele
tr vrstica v tabeli
th glavna celica v tabeli
td podatkovna celica v tabeli

Obrazci

form obrazec
input vnosno polje
textarea polje za vnos daljšega besedila
select polje za izbiranje
optgroup skupina opcij
option opcija
button gumb v obrazcu
label oznaka
fieldset skupina polj v obrazcu
legend legenda

Zunanji objekti

object vrinjen element
param parameter vrinjenega predmeta

Programčki

script programček
noscript ??

Urejanje besedila

del zbrisano besedilo
ins dodano besedilo

Smer besedila

bdo smer besedila ??